วิธีการติดตั้งบันไดวัตต์ Assioma Power Meter ภาษาไทย

คู่มือ Assioma

คู่มือการติดตั้งบันไดวัตต์ Assioma Power Meter

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

การติดตั้ง Assioma Power Meter ทำได้โดยใช้เครื่องมือเพียงประแจหกเหลี่ยม

  1. ประแจ 6 เหลี่ยม (Hexagonal Wrench) เบอร์ที่ถูกต้อง – สําหรับถอดบันใดเก่า
  2. ประแจ 6 เหลี่ยม (Hexagonal Wrench) เบอร์ 8 (มีมาให้ในกล่อง Assioma) – สําหรับติดตั้งบันใด Assioma
  3. โทรศัพท์หรือ Tablet ระบบ IOS หรือ Android – สําหรับลง Application เพื่อ Activate Assioma

ขั้นตอนการติดตั้งบันใดวัตต์ Assioma UNO และ DUO โดยย่อ

 

Assioma App - androidAssioma App - ios

 

1. Download App “Favero Assioma” จาก App Store (IOS) หรือ Play Store (Android)

2.เสียบ Adapter ของ Assioma เข้ากับปลั๊กไฟ และ เสียบหัว Charge เข้ากับบันใด Assioma เพื่อเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรก (กระบวนการนี้ทําเฉพาะการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น) ไฟที่บันใดจะมีการกระพริบ หลังจากนี้สามารถถอดสาย Charge ออกได้

3.Activate Assioma โดยทําการเปิด App Assioma ข้ึนมาและทําตามคําแนะนําใน App เพื่อ Activate การใช้งาน โดยหากไม่ทำการ Activate ตัวบันไดจะไม่แสดงข้อมูล Watt และทำการ Update Firmware (หากมีการแจ้งเตือน) – Warranty จะเริ่มนับเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้

4. ติดตั้งบันใดเข้ากับจักรยานโดยติดตั้งเหมือนบันใดปกติทุกประการ (ใช้ประแจเบอร์ 8 ที่ให้มาในกล่อง) (Torque = 35-40 Nm หรือขันให้แน่นตามปกติเหมือนบันไดทั่วไป) โดยดูให้แน่ใจว่าตัว Sensor ของ Assioma ไม่สัมผัสกับขาจาน (รายละเอียดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ข้อ 8.1) หากสัมผัสให้ใส่ Washer ที่แถมมาด้วย

Assioma Crank

5. ติดตั้งแผ่น Cleat กับรองเท้า (หากใช้ Cleat Look ที่ Compatible อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องทําขั้นตอนน้ี)

6. ตรวจสอบว่าพื้นรองเท้าไม่สัมผัสกับ Sensor ของ Assioma – หากมีการสัมผัส สามารถรองด้วยแผ่น Shim ได้ (ไม่ได้ให้มา ในกล่อง)

 

 

7. เชื่อมต่อ Assioma กับ ไมล์จักรยาน – โปรดทําตามขั้นตอนของไมล์จักรยานของท่าน (ในกรณีของ Assioma – DUO ให้ เชื่อมต่อกับบันใดข้างซ้ายเพียงข้างเดียว ตัวบันใดข้างซ้ายจะรับสัญญาณจากบันใดข้างขวาเอง)

8. ตั้งความยาวขาจานของท่านในไมล์จักรยาน – โปรดทําตามขั้นตอนของไมล์จักรยานของท่าน (หากเคยต้ังไว้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําขั้นตอนนี้) (การต้ังความยาวขาจานนั้นจําเป็นต้องทําที่ไมล์จักรยานของท่าน การตั้งความยาวขาจานใน App Assioma นั้นจําเป็นต้องทําเมื่อไมล์จักรยานของท่านไม่สามารถต้ังค่าดังกล่าวได้เท่านั้น)

9. ทําการ Calibrate (Manual Zero Offset) – Assioma ทุกตัวน้ันได้มีการทํา Calibration มาแล้วจากทางผู้ผลิต อย่างไรก็ ตาม เราแนะนําให้ทําการ Calibrate (Manual Zero Offset) ทุกครั้งที่ติดตั้งบันใดบนจักรยาน (เช่นติดตั้งครั้งแรกหรือย้าย Assioma ไปจักรยานอีกคัน หรือก่อนใช้งานในแต่ละครั้งหากต้องการความแม่นยําระดับสูงสุด)

– ขั้นตอนการทํา Calibration (Manual Zero Offset) ให้ทําตามคู่มือไมล์จักรยานของท่าน

– ข้อมูลเพิ่มเติมตามคู่มือผลิตภัณฑ์ Assioma ข้อ 11.

10. ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จส้ิน – ใช้งานได้ทันที

 

 

Note 1

IMPORTANT! ในการใช้งานครั้งแรกนี้นั้น ตัว Assioma จะมีการทำการ Self-Calibrate ตัวเองซึ่งจะสำเร็จภายในการปั่นประมาณ 10 รอบการหมุนของขาจาน (Cycling for about 10 turns) ซึ่งในขั้นตอนนี้ Power และ Cadence จะไม่แสดงที่ไมล์จักรยานของท่าน และเมื่อตัว Assioma ทำการ Calibrate ตัวเองเสร็จแล้ว ข้อมูลต่างๆจะแสดงขึ้นที่ไมล์จักรยานของท่านโดยอัตโนมัติ

 

Note 2

หากทําการย้ายบันใดไปจักรยานคันอื่น Assioma จะทําการ Self-Calibrate ตัวเองเช่นกัน (ซึ่งทําให้ข้อมูลการปั่นประมาณ 10 รอบขาแรกน้ันอาจไม่เที่ยงตรง)

 

Note 3

เราแนะนําให้ปั่นบนถนนเรียบ (หรือบน Trainer) ด้วยความเร็วและรอบขาคงที่สำหรับขั้นตอน Self-Calibrate