Switch Aero System – เป็นได้ทั้งเสือหมอบและรถไตรอย่างเต็มระบบในไม่กี่วินาที

“Switch Aero System = “Quick Release Aero Bar” และ “Dual-Position Seat Post” RedShift Sports (USA) ด้วยอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนี้ ผู้ใช้จักรยานเสือหมอบสามารถเปลี่ยนจักรยานของตัวเองให้เป็นรถไตรกีฬาเต็มรูปแบบ ได้ในราคาไม่ถึง 1 ใน 5 ของราคารถจักรยานไตรกีฬา และยังมั่นใจได้ว่า Performance และ Fitting ต่างๆยังอยู่ครบ อีกทั้งหากวันไหนผู้ใช้ต้องการใช้จักรยานในรูปแบบเสือหมอบปกติเหมือนเดิมก็สามารถทำได้ในไม่กี่วินาที       Aero, ไตรฯ, หมอบ คุณไม่ต้องเลือกอีกต่อไป!! ด้วยแอโร่บาร์แบบปลดเร็ว …